Open navigation

Công văn 2167/VPCP-KTTH Tình hình thực hiện Luật thống kê 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2167/VPCP-KTTH

V/v tình hình triển khai thực hiện Luật thống kê 2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1296/BKHĐT-TCTK ngày 21 tháng 02 năm 2017 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật thống kê 2015, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


 1. Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật thống kê 2015, đồng thời tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng hơn nữa Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò công tác thống kê và người làm công tác thống kê.


 2. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ và thống nhất trong quá trình triển khai công tác thống kê trên phạm vi cả nước.


 3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho người làm công tác thống kê tại Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương.


 4. Bảo đảm kinh phí trong việc triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 theo quy định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương biết, thực hiện./.



Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

 • Tổng cục Thống kê;

 • VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn

  Tùng, các Vụ: TH, TKBT, PL;

 • Lưu: VT, KTTH (3), DH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


Mai Tiến Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.