Open navigation

Nghị quyết 90/NQ-CP Nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính do Chính phủ ban hành


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  90 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ CHÀNG RIỆC, TỈNH TÂY NINH THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Nghị định số  112 / 2014 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;


Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số  4332 / TTr - BNG - UBBG  ngày 10 tháng 11 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính.


Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo cho phía Campuchia về việc nâng cấp cửa khẩu nêu trên.


Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai các thủ tục nâng cấp cửa khẩu theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: NG, CA, QP, TC, CT, KHĐT, GTVT, XD, NN&PTNT, Y tế;

  • UBND tỉnh Tây Ninh;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TH;

  • Lưu: VT, QHQT (3).PH


TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.