Open navigation

Công văn 1084/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng TN-TX gửi kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1084/TCHQ-GSQL

V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số 105/HQCB-NV ngày 27/1/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng và công văn số 31/CV-CM ngày 15/1/2016 của Công ty CP Kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma Bắc Kinh về việc sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thực phẩm chờ tái xuất ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc hàng hóa gửi kho, ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất để chờ xuất khẩu:


  Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;


  Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC,


  Trường hợp hàng hóa tạm nhập, tái xuất đã làm thủ tục tái xuất và đã tập kết tại khu vực cửa khẩu xuất nhưng chưa xuất khẩu được hoặc chưa xuất khẩu hết; nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chấp thuận thì được gửi kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất để chờ tái xuất, với điều kiện:


  • Thời hạn lưu giữ phải trong thời hạn lưu giữ hàng hóa tạm nhập, tái xuất tại Việt Nam theo quy định.


  • Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan phải được lưu giữ tại khu vực riêng, tách biệt với khu vực lưu giữ các loại hàng hóa gửi kho ngoại quan khác.

 2. Quản lý hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan:


  Chủ kho ngoại quan thực hiện việc cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan (ghi chú rõ hàng hóa tạm gửi kho ngoại quan chờ xuất khẩu) và chia sẻ các thông tin trên với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.


  Chi cục Hải quan căn cứ thông tin hàng hóa trên tờ khai tái xuất để giám sát, quản lý hàng hóa nhập kho ngoại quan và lưu giữ trong kho đồng thời đối chiếu với hàng hóa thực tế gửi kho ngoại quan.

 3. Về công tác giám sát hải quan:


Giao Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất (đồng thời là Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan) chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ lô hàng từ khi hàng hóa tới khu vực cửa khẩu xuất, gửi kho ngoại tới khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đảm bảo không để xảy ra tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Công ty CP Kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma Bắc Kinh.

Đ/c: Lô 32,Trung tâm TM DV cửa khẩu Chima, xã Yên Khoái, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

(thay trả lời cv số 31/CV-CM ngày 15/1/2016).

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.