Open navigation

Công văn 1706/TCHQ-QLRR Xử lý vướng mắc về điều kiện đăng ký tờ khai hải quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1706 / TCHQ - QLRR 

V/v xử lý vướng mắc về Điều kiện đăng ký tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.


Phúc đáp công văn số  112 / HQTTH - NV  ngày 03/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc tiếp nhận đăng ký tờ khai đối với Công ty TNHH TM-DL Đông Kinh (MST: 3300102375), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế rà soát, xác minh tình trạng hoạt động của Công ty TNHH TM-DL Đông Kinh (MST: 3300102375). Nếu Công ty đã ngưng hoạt động đối với 01 cơ sở sản xuất và vẫn còn 01 cơ sở sản xuất hoạt động bình thường, dẫn đến doanh nghiệp vẫn trong trạng thái hoạt động bình thường thì không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC . Do đó, nếu các Điều kiện khác vẫn bảo đảm thì doanh nghiệp được tiếp nhận đăng ký tờ khai hải quan bình thường.


Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời dấu hiệu nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị tăng giảm bất thường so với năng lực sản xuất. Tổ chức kiểm tra lại đối với các cơ sở sản xuất của Công ty TNHH TM-DL Đông Kinh theo quy định tại Điều 53 Quyết định  464 / QĐ - BTC  ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin Quản lý rủi ro.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.