Open navigation

Công văn 1793/TCHQ-GSQL Xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1793 / TCHQ - GSQL 

V/v xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  05 / HQHCM - GSQL  của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số  03 / 2006 / TTLT - BTM - BGTVT - BTC - BCA  ngày 31/3/2006, ý kiến tham gia tại công văn số  1433 / BGTVT - KHCN  ngày 03/02/2016 của Bộ giao thông Vận tải, công văn số  1392 / BCT - XNK  ngày 17/02/2016 của Bộ Công Thương thì việc xác định xe đã qua sử dụng phải dựa trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận lưu hành, giấy hủy đăng ký hoặc giấy hủy chứng nhận lưu hành.


Theo báo cáo tại công văn số  05 / HQHCM - GSQL  ngày 04/01/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ số trên đồng hồ báo quãng đường là 15.977 km, xe chạy thử từ ngày 28/7/2014 đến ngày 27/4/2015 (gần 9 tháng).


Xét thấy trường hợp trên xe không đáp ứng điều kiện xe mới nhưng cũng chưa đáp ứng điều kiện xe đã qua sử dụng. Do vậy, để đảm bảo yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho người nhập khẩu đồng thời không gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tính thuế theo 2 phương án (xe đã qua sử dụng và xe mới) và thực hiện thu thuế theo phương án số thuế phải nộp cao hơn. Trường hợp người nhập khẩu không đồng ý, yêu cầu thực hiện tái xuất theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.