Open navigation

Công văn 49223/CTHN-TTHT ngày 10/07/2023 Khai thuế thông qua phương tiện điện tử

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49223/CTHN-TTHT

V/v khai thuế thông qua phương tiện điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Hattori và cộng sự
(Địa chỉ: Số 32, phố Phó Đức Chính (số 30C ngõ Trúc Lạc), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội - MST: 0106560121)

Ngày 20/06/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 06.01.2023/CV-Hattori ngày 12/06/2023 của Công ty TNHH Hattori và cộng sự vướng mắc về việc nộp tờ khai thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định:

+ Tại Điều 8 quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

1. Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Người nộp thuế đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác.

5. Chứng từ điện tử sử dụng trong giao dịch điện tử phải được  điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

+ Tại khoản 10 Điều 17 quy định trách nhiệm của người nộp thuế:

“...10. Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

…”

- Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn ký điện tử trong giao dịch thuế điện tử:

1. Người nộp thuế khi thực hiện giao dịch thuế điện tử phải sử dụng chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ký số trên các hồ sơ thuế, chứng từ thuế điện tử trừ một số trường hợp sau:

…”

Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hattori và cộng sự thực hiện hoạt động kinh doanh tại TP Hà Nội - địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử. Khi thực hiện giao dịch thuế điện tử, Công ty phải sử dụng chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ký số trên các hồ sơ thuế, chứng từ thuế điện tử.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn để tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ với phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hattori và cộng sự được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT1;
 - Website Cục Thuế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.