Open navigation

Công văn 3072/TCT-DNNCN ngày 21/07/2023 Tiếp tục triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn”

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3072/TCT-DNNCN

Tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 và Công văn số 3981/TCT-DNNCN ngày 28/10/2022, theo đó đã hướng dẫn cụ thể các nội dung về lộ trình, các nội dung trọng tâm cần phải triển khai, nguồn kinh phí trả thưởng, cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và hướng dẫn xử lý một số vướng mắc. Để tiếp tục xử lý những vướng mắc trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Về việc tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” từ năm 2023

Tại điểm 1 Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 đã hướng dẫn “Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng. Nội dung này không giới hạn thời gian triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Do đó, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” vẫn tiếp tục được thực hiện từ năm 2023 trở đi.

2. Về nguồn kinh phí trả thưởng

Về nguồn kinh phí trả thưởng cho chương trình “Hóa đơn may mắn”, tại điểm 3 Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 hướng dẫn: “Tổng cục Thuế giao dự toán từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngoài định mức (theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TCT ngày 13/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) để các Cục Thuế thực hiện chương trình Hóa đơn may mắn theo mức quy định dưới đây. Ngoài nguồn kinh phí Tổng cục Thuế giao cho nội dung chỉ này, các Cục Thuế chủ động cân đối, sử dụng từ dự toán chi hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ (nếu có) để thực hiện theo cơ cấu giải thưởng của Cục Thuế”. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai và những khó khăn trong việc bố trí, cân đối nguồn trả thưởng của quý I năm 2023. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí nguồn trả thưởng, Tổng cục Thuế sẽ cấp bổ sung nguồn kinh phí phục vụ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trong năm 2023 nhưng không vượt quá mức bổ sung kinh phí của năm 2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 3199/TCT-DNNCN.

3. Về đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là HĐĐT có mã của Cơ quan thuế có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh là người tiêu dùng. Để đảm bảo mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lân duy nhất thì hóa đơn dự thưởng không bao gồm: hóa đơn đã hủy; hóa đơn điều chỉnh; hóa đơn thay thế cho hóa đơn có thời điểm lập khác kỳ quay thưởng; hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ TVQT, CS, PC, TTHT (để thực hiện);
- Cục CNTT (để thực hiện)
 - Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
 Nguyễn Thị Lan Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.