Open navigation

Công văn 5710/BYT-BH ngày 08/09/2023 Chấn chỉnh việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/BYT-BH 

V/v chấn chỉnh việc gửi dữ liệu điện tử KCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
 (Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2744/BHXH-GĐĐT ngày 31/8/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi BHXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu KCB theo quy định. Theo thông tin của BHXH Việt Nam cung cấp, trong 07 tháng đầu năm 2023, có nhiều cơ sở KCB thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 9 Điều 13 Thông tư số 48/2017/TT- BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể: có 2.378 cơ sở KCB đề nghị thay thế, bổ sung dữ liệu (bổ sung 23.668 hồ sơ với số tiền 21,11 tỷ đồng, thay thế 2,32 triệu hồ sơ với số tiền 2.795,51 tỷ đồng); chưa thực hiện đúng quy định về Chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ- BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế như ghi thiếu chẩn đoán, sai mã bệnh, sai thời gian KCB, sai thông tin người hành nghề..., đặc biệt có 2.720/3.919 cơ sở KCB đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ cận lâm sàng tại Bảng 3 nhưng không gửi đủ thông tin kết quả cận lâm sàng tại Bảng 4; thông tin diễn biến lâm sàng tại Bảng 5 chỉ đạt 71,25%, thông tin sai chiếm 4,97% (Số liệu chi tiết theo từng tỉnh/thành phố trong các Phụ lục kèm theo Công văn số 2744/BHXH-GĐĐT được gửi kèm theo Công văn này).

Để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu, kịp thời, chính xác (dữ liệu phải phản ánh đúng với thực tế quá trình KCB, điều trị cho người bệnh) phục vụ việc quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở KCB, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, gửi bổ sung dữ liệu, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

2. Nâng cao chất lượng dữ liệu, hạn chế tối đa việc sai sót, thiếu thông tin, dữ liệu. Toàn bộ các bảng chi tiêu dữ liệu gửi tới cơ quan BHXH phải tuân thủ đúng theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt lưu ý các cơ sở KCB phải gửi đầy đủ, chính xác dữ liệu của Bảng 4, Bảng 5.

3. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Sở Y tế, của cơ sở KCB sử dụng tài khoản được cơ quan BHXH cung cấp để thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc gửi dữ liệu KCB đúng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để b/c);
- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để biết và p/h);
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
 Trần Thị Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.