Open navigation

Công văn 45/BHXH-CNTT ngày 05/01/2016 Triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BHXH-CNTT

V/v triển khai giao dịch BHXH điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ngày 03/12/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BHXH phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2015.

Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2016, mới chỉ có 41/63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố triển khai phần mềm này với số lượng đơn vị giao dịch còn thấp, không đạt mục tiêu đặt ra; còn 22 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (có danh sách kèm theo) chưa thực hiện triển khai theo đúng yêu cầu, gây khó khăn cho việc quản trị hệ thống và quản lý dữ liệu giao dịch BHXH điện tử của Ngành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê bình 22 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có tên trong danh sách nêu trên và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0 trước ngày 10/01/2016, báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 12/01/2016.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế để đến 31/3/2016 đạt không dưới 90% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để p/h chỉ đạo);
- Các đv: PC, Thu, ST, VP, TĐKT (để t/dõi);
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Văn Sinh

 


DANH SÁCH

BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CHƯA TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ, PHIÊN BẢN 2.0
(Kèm theo C
ông văn số 45/BHXH-CNTT ngày 05/01/2016 của BHXH Việt Nam)

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

BHXH thành phố Hà Nội

 

2

BHXH thành phố Hải Phòng

 

3

BHXH tỉnh Hà Nam

 

4

BHXH tỉnh Nam Định

 

5

BHXH tỉnh Thái Bình

 

6

BHXH tỉnh Hà Giang

 

7

BHXH tỉnh Bắc Cạn

 

8

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 

9

BHXH tỉnh Bắc Giang

 

10

BHXH tỉnh Bắc Ninh

 

11

BHXH tỉnh Lai Châu

 

12

BHXH tỉnh Quảng Bình

 

13

BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

14

BHXH tỉnh Gia Lai

 

15

BHXH thành phố Hồ Chí Minh

 

16

BHXH tỉnh Ninh Thuận

 

17

BHXH tỉnh Tây Ninh

 

18

BHXH tỉnh Bình Thuận

 

19

BHXH tỉnh Đồng Tháp

 

20

BHXH tỉnh Bến Tre

 

21

BHXH tỉnh Hậu Giang

 

22

BHXH tỉnh Sóc Trăng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.