Open navigation

Công văn 6048/BTC-CST ngày 05/05/2016 Chính sách thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6048/BTC-CST

V/v chính sách thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ.

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 301/HQQN-TXNK ngày 2/2/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ của Công ty TNHkhoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (sau đây gọi là Công ty) tại văn bản số 2412-01/THNL-XNK ngày 24/12/2015. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế GTGT; khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT về thuế suất thuế GTGT 5% thì sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bông sơ chế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, ct, ướp muối, bảo quản lạnh (ướlạnh, đông lạnh), bảo quản bng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất đ tránh thi rữa, ngâm trondung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ thuộc mã HS 52010000 và có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn “Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biu thuế nhập khẩu ưu đãi khônphù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Ngân Long nhập khẩu mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ có quy trình chế biến như sau: Xơ bông được thu hoạch bằng tay hoặc bằng máy rồi vận chuyn đến các xưởng sơ chế để bóc tách hạt, vỏ và tam tơ; Hạt bông, tai bông, lá cây, ... được tách ra khỏi xơ bông sau đó qua công đoạn xử lý, sấy khô, ép thành các kiện 227 kg thì mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ nhập khu của Công ty là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính trả li Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./,

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; TCHQ; Vụ PC;
- Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long ;
 - Lưu: VT, CST(13b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
 Phạm Đình Thi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.