Open navigation

Công văn 3254/NHNN-TTGSNH Chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3254 / NHNN - TTGSNH

V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước nhận được thông tin phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng một số ngân hàng lách luật vượt trần lãi suất huy động USD để thu hút ngoại tệ (một trong những cách thức được các ngân hàng áp dụng theo thông tin phản ánh đó là thay vì trực tiếp nhận lãi từ khoản tiền gửi bằng USD, khách hàng được tư vấn gửi thêm một khoản tiền VNĐ. Sau đó, toàn bộ lãi từ khoản tiền gửi USD được cộng dồn vào lãi của khoản tiết kiệm tiền VND). Đây là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động huy động vốn.

Từ tình hình trên, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn hoạt động của TCTD và ổn định thị trường tiền tệ, Thống đốc NHNN yêu cầu các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

  1. Nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành cũng như các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động, đặc biệt là huy động USD.

  2. Nghiêm cấm thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động USD; Nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.

  3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chủ động phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

  4. Chủ động theo dõi, phát hiện và phản ánh về Ngân hàng Nhà nước (CQTTGSNH) các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định trong huy động vốn của TCTD khác.

Ngân hàng Nhà nước không xem xét, chấp thuận đề nghị của các TCTD về việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới; hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng (nếu xét thấy cần thiết) đối với các TCTD để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất huy động cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vi phạm./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thống đốc NHNN (để b/c);

  • PTĐ Nguyễn Phước Thanh (để b/c);

  • PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);

  • PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);

  • Lưu: VP, TTGSNH1.

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC


Nguyễn Phước Thanh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.