Open navigation

Công văn 179/TCHQ-TXNK Giá nhập khẩu mặt hàng nho khô


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  179 / TCHQ - TXNK 

V/v giá trị hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Đức Mỹ.

(Đ/c:  597 / 2  Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  0212 / DM - 15  đề ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đức Mỹ về việc xem xét và giải thích giúp Doanh nghiệp về giá nhập khẩu mặt hàng nho khô. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư số  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

  • Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan để xác định các trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo và các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở để bác bỏ. Trường hợp có nghi vấn về trị giá nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ thì doanh nghiệp được lựa chọn tham vấn hoặc đề nghị kiểm tra sau thông quan. Trường hợp doanh nghiệp đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo sau tham vấn thì thực hiện khai bổ sung, trường hợp không đồng ý với cơ sở bác bỏ sau tham vấn thì cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Đức Mỹ căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Đức Mỹ được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Hằng b (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.