Open navigation

Công văn 79/VPCP-KGVX ngày 06/01/2016 Xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/VPCP-KGVX

V/v xây dựng bng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 - Bộ Nội vụ.

 Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1123/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 về việc thực hiện chế độ lương đối với giảng viên có chức danh giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư phù hợp quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ để đưa vào Nghị đnh sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được xây dựng theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TP, KH&CN, TC;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
 -
 UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- HĐ Chức danh giáo sư nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD,
các Vụ: PL, TH;
 - Lưu: Văn thư, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Khắc Định

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.