Open navigation

Công văn 84/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 84/GSQL-TH

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tiếp theo công văn số 234/GSQL-TH ngày 23/3/2015 về việc xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 cấp ngày 02/02/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Giao nhận Vận tải và Thương mại INTRACO (thay trả lời);

(Đ/c: Số 16, ngõ 36, Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, TP. Hải Phòng)

  • Lưu: VT, TH (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.