Open navigation

Công văn 1250/BTC-TCHQ Hoàn thuế nhập khẩu lô hàng xuất khẩu bị trả lại


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1250/BTC-TCHQ

V/v hoàn thuế nhập khẩu lô hàng xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Bộ Tài chính nhận được đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (kèm theo hồ sơ) về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng “Kẹo mè xửng” xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam quá 365 ngày của Công ty TNHH XNK Huế Xưa. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu là hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu; lô hàng nhập khẩu trở lại; chứng từ thanh toán, sổ sách, chứng từ kế toán; giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại theo tờ khai nhập khẩu số 100302915201/A31 ngày 10/2/2015 là một phần hàng hóa đã xuất khẩu trước đây theo tờ khai số 28596/XKD01 ngày 04/12/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng trên thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.