Open navigation

Công văn 1551/BTC-TCHQ Thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được SX từ nguyên liệu NK


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1551 / BTC - TCHQ 

V/v thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH CN Gốm xứ Xie Xinh.

(Đường số 25B, KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)


Bộ Tài chính nhận được công văn số  01 / 2015 / CV - XXC  ngày 17/11/2015 của Công ty TNHH Gốm sứ Xie Xing vướng mắc về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3 Điều 42 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng”.


Căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.


Căn cứ khoản 2 Điều 128 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  thì trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện như hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu.


Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gồm:


a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính trong đó nêu rõ:


a.1) Số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;


a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu;


a.3) Số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu;


Căn cứ quy định nêu trên, khi làm thủ tục xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu (hoặc bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  để cơ quan hải quan kiểm tra nhằm xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/08/2010 của Chính phủ. Kết quả kiểm tra nếu cơ quan Hải quan xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty sẽ được hoàn thuế, không thu thuế theo quy định.


Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH CN Gốm sứ Xie Xing được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST - BTC (để biết);

  • Vụ PC - BTC (để biết);

  • Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.