Open navigation

Công văn 604/QLD-KD Phân loại mặt hàng Levofloxacin


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 604/QLD-KD

V/v phân loại mặt hàng Levofloxacin

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Khôi Nguyên


Phúc đáp Công văn số 125/15-CV/DKN ngày 02/12/2015 của Công ty về việc phân loại hàng hóa của mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:


Theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, Levofloxacin thuộc Chương 29 phân nhóm - Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc -- loại khác --- loại khác, mã HS (mã 10 số) là 2933.59.90.00, thuế suất nhập khẩu 0%.


Theo đó, mã HS của Levofloxacin trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (mã 8 số) là 2933.59.90.


Cục Quản lý Dược có ý kiến như trên để Công ty tham khảo.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TS. Trương Quốc Cường - Cục trưởng (để b/c);

  • Cục GSQL về hải quan - TCHQ (để p/h);

  • Lưu: VT, KD(T).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGĐỗ Văn Đông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.