Open navigation

Công văn 94/CXBIPH-QLI Xuất khẩu giấy vàng mã


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  94 / CXBIPH - QLI 

V/v Xuất khẩu giấy vàng mã

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính


Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được Phiếu giải quyết văn bản ngày 01/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công văn số  883 / TCHQ - GSQL  ngày 29/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xác định mặt hàng vàng mã để xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành trả lời như sau:


Sản phẩm in là vàng mã không được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định  60 / 2014 / NĐ - CP  ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (tức các sản phẩm in khác), Theo đó, các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam (nêu tại Điểm đ Khoản 2 Điều 23 Nghị định số  60 / 2014 / NĐ - CP ) thuộc trường hợp phải đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.


Nếu sản phẩm in là vàng mã không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam như nêu trên thì không phải đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; mọi thủ tục xuất khẩu sản phẩm in thực hiện tại cơ quan Hải quan.


Cục Xuất bản, In và Phát hành trả lời Tổng cục Hải quan biết và phối hợp./. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c)

  • Các Sở TTTT tỉnh, thành phố (để biết);

  • Lưu: VT, QL1, PTT(70).


CỤC TRƯỞNGChu Văn Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.