Open navigation

Công văn 1276/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1276/TCHQ-TXNK

V/v miễn thuế hàng nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh.

(Địa chỉ: 535 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Trả lời công văn số 22/11/NA-XNK ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh đề nghị miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án Nhiệt điện Thái Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu phụ kiện đi kèm. Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ công văn số 925/BKHĐT-KTCN ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các mặt hàng băng quấn RENWRAP 308-20, RENWRAP 365-30, RENWRAP 330-30, RENWRAP 330L-35 và sơn lót RENWRAP 319, RENWRAP 327 có tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội, trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh là nhà thầu nhập khẩu và cung cấp các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình để tạo tài sản cố định sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.