Open navigation

Công văn 1329/TCHQ-GSQL Thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa TN-TX và gửi kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1329/TCHQ-GSQL

V/v thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa TNTX và gửi KNQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Qua công tác kiểm tra tình hình thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tại công văn số 82/HQCB-NV ngày 21/01/2016 và rà soát bảng mã địa điểm hải quan hiện nay, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện quy trình thủ tục đối với trường hợp hàng hóa TNTX hoặc gửi kho ngoại quan thay đổi cửa khẩu xuất như sau:


Trường hợp hàng hóa TNTX hoặc gửi kho ngoại quan thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không thay đổi Chi cục Hải quan quản lý địa điểm xuất khẩu thì áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 (đối với hàng hóa TNTX) hoặc tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 43 (đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đưa ra nước ngoài). Quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.