Open navigation

Công văn 1411/TCHQ-QLRR Vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1411 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời công văn số  90 / TMT - XNK  của Công ty cổ phần ô tô TMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần ô tô TMT.

(Địa chỉ: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  90 / TMT - XNK  ngày 30/01/2016 của Công ty cổ phần ô tô TMT phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử; trên cơ sở thông tin do quý Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cập nhật và xử lý trên hệ thống theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR-Hằng (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.