Open navigation

Công văn 1626/BCT-KHCN Thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1626 / BCT - KHCN 

V/v thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời Công văn số  1083 / TCHQ - GSQL  ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT ). Đối với vấn đề Tổng cục Hải quan trao đổi, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

  1. Đối với sản phẩm khi xuất khẩu không đạt yêu cầu của nước nhập khẩu, quay lại tiêu thụ trong nước:

    Sản phẩm thuộc đối tượng Điều chỉnh của Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , do đó doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  cho sản phẩm.


  2. Đối với sản phẩm sau khi thực hiện gia công xuất khẩu còn dư thừa, chuyển sang tiêu thụ nội địa:

Các sản phẩm thuộc loại này là vải, nguyên, phụ liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu hoặc là sản phẩm đã hoàn chỉnh (sản phẩm sau khi gia công) do đó sau khi xuất khẩu còn dư thừa (không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập) và đã làm thủ tục chuyển đổi Mục đích sử dụng, nộp thuế các doanh nghiệp có thể bán các sản phẩm này ra thị trường hay nói một cách khác các sản phẩm này đã được tiêu thụ trên thị trường mà không cần thông qua quá trình sản xuất, như vậy nếu chuyển việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sang quy định tại Điều 10 Thông tư số  37 / 2015 / TT -  BCT “Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước” đối với các sản phẩm thuộc trường hợp này là không phù hợp.

Để tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất không tự giác thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm và đã đưa vào thị trường những sản phẩm dệt may không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Công Thương kiến nghị: Bổ sung quy định để yêu cầu doanh nghiệp cung cấp “tài liệu minh chứng việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đối với lô hàng doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan” vào danh Mục hồ sơ đánh giá thực hiện và quy định tại Điều 8 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”.

Trên đây là ý kiến có liên quan đến việc thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , Bộ Công Thương kính gửi Tổng cục Hải quan để phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK;

  • Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.