Open navigation

Công văn 2026/TCHQ-TXNK Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2026 / TCHQ - TXNK 

V/v: áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (25 Bà Triệu, Hà Nội)

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Để có cơ sở xem xét đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nêu tại công văn số  202 / TĐDMVN - CNHCM  ngày 7/3/2016, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam để kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu và các điều kiện khác của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 Điều 42, Điều 57 Thông tư  38 / 2016 / TT - BTC  ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK).


Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.