Open navigation

Công văn 386/GSQL-GQ2 Xử lý vi phạm khi khai bổ sung hồ sơ hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  386 / GSQL - GQ2

V/v xử lý vi phạm khi khai bổ sung hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH GOSHU KOHSAN Việt Nam.

(Lô P1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số  16022006 / GKCV - CV  ngày 18/03/2016 của Công ty TNHH GOSHU KOHSAN Việt Nam về việc khai bổ sung sau khi tham vấn về mức áp dụng thuế suất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan Công ty căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, trường hợp Công ty xác định có sai sót trong việc khai hải quan và chủ động thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.


Ngoài ra, trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định thì sẽ được xem xét không xử phạt vi phạm hành chính nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính Phủ, Điều 4 Thông tư  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long để được giải quyết cụ thể.


Trường hợp, còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty gửi giải trình kèm hồ sơ vụ việc cụ thể để được xem xét giải quyết.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH GOSHU KOHSAN Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.