Open navigation

Công văn 472/TXNK-CST Thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  472 / TXNK - CST 

V/v: thuế GTGT đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật HT Việt Nam. 

(Số 16, Phố Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01. 16 / HT - TCHQ  ngày 15/03/2016 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật HT Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phụ tùng của máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Ngày 15/09/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số  12848 / BTC - CST  hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai nhập khẩu để cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ hải quan hướng dẫn công ty thực hiện.


Trường hợp có phát sinh vướng mắc khác về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  và điểm 1 công văn số  12848 / BTC - CST  nêu trên, đề nghị công ty gửi vướng mắc đến Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.


Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.