Open navigation

Công văn 481/GSQL-GQ3 TTHQ đối với trường hợp bán, cho, tặng HH tạm nhập tham dự triển lãm chưa làm TTHQ theo TKHQ mới


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  481 / GSQL - GQ3 

V/v Giải đáp thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP dịch vụ triển lãm và logistics

(Đ/c: Tầng 4, số 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội)


Trả lời công văn số  40 / ESL  ngày 31/03/2016 của Công ty CP dịch vụ triển lãm và logistics về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 53 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì “Việc bán, tặng hàng hóa tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 136, 137 Luật Thương mại phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc bán, cho, tặng hàng hóa tạm nhập tham dự triển lãm chưa làm thủ tục hải quan theo tờ khai hải quan mới để chuyển đổi mục đích sử dụng từ tạm nhập tham dự triển lãm sang nhập khẩu tiêu thụ nội địa là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tránh xảy ra vi phạm và bị xử phạt vi phạm như trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan lưu ý Công ty có thể thực hiện một trong hai phương án sau đây:

  1. Trường hợp xác định được số lượng và chủng loại hàng hóa dự kiến bán, tặng tại hội chợ triển lãm, Công ty hướng dẫn chủ hàng thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa dự kiến bán, tặng theo quy định hiện hành.

  2. Trường hợp không xác định được số lượng và chủng loại hàng hóa bán, tặng tại hội chợ triển lãm, Công ty hướng dẫn chủ hàng thực hiện thủ tục nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng. Kết thúc triển lãm, số lượng hàng không bán, tặng hết được tái xuất khẩu. Chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 114, Điều 116 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục HQ TP Hà Nội (để  th / h) ;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.