Open navigation

Công văn 1317/TCHQ-TCCB ngày 15/04/2022 Tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/TCHQ-TCCB

V/v Thông báo tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Ngày 22/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 348/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2022, để triển khai việc thi tuyển, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt Kế hoạch triển khai việc thi tuyển cụ thể như sau: 

- Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15/4 - 15/5/2022 (thời gian đăng thông báo theo quy định là 30 ngày).

- Tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức trong 05 ngày: 16/5 - 20/5/2022.

- Tổ chức thi:

+ Vòng 1: thi trắc nghiệm trên giấy môn Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, dự kiến 01 ngày: 11/6/2022.

+ Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến 03 ngày: 16/7 - 18/7/2022.

- Địa điểm thi: TP. Hà Nội (căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Tổng cục Hải quan thông báo địa điểm thi cụ thể).

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng triển khai các công việc sau:

1. Đăng Thông báo tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2022 trên website của đơn vị chậm nhất trước ngày 18/4/2022, đồng thời dán Thông báo tuyển dụng tại Đơn vị.

(Thông báo tuyển dụng gửi kèm Công văn này).

2. Thông báo trên website của đơn vị số điện thoại liên hệ của Phòng Tổ chức cán bộ/bộ phận Tổ chức cán bộ và cử cán bộ trực tiếp nhận thông tin.

Tổng cục thông báo để đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TCCB(3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Thu Hương

 


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHO LỰC LƯỢNG THUYỀN VIÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN CHÓ NGHIỆP VỤ TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-BTC ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2022, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của người công chức hải quan;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

a) Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Con liệt sĩcon thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Các đối tượng trên nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ các loại có xác nhận là:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh...); Quyết định được hưởng chính sách là thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

b) Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Các đối tượng trên nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ sau:

Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khóa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

c) Đối với người dân tộc thiểu số: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2 và phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ sau:

Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

3. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

a) Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, sau Đại học chuyên ngành ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định, học bằng 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số: nộp bản Giấy chụp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu sốTrong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc) hoặc bản chụp (bản photo) chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

b) Thí sinh được miễn thi tin học nếu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin hoặc một trong các ngành theo quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 2274/BTTTT-CNTT ngày 13/7/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc cập nhật danh sách đào tạo đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu sử dụng cho thi tuyển là 217 biên chế công chức:

- Lực lượng thuyền viên: 163 chỉ tiêu;

- Huấn luyện viên chó nghiệp vụ: 54 chỉ tiêu.

2. Nhu cầu tuyển dụng theo chức danh tương ứng với các ngạch công chức, gồm:

- Ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã ngạch: 08.052): 48 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Chức danh Thuyền trưởng hạng Nhì: 8 chỉ tiêu;

+ Chức danh Thuyền trưởng hạng Ba: 23 chỉ tiêu;

+ Chức danh Phó Thuyền trưởng hạng Ba: 9 chỉ tiêu;

+ Chức danh Phó Thuyền trưởng hạng Tư: 8 chỉ tiêu.

- Ngạch Nhân viên hải quan (mã ngạch: 08.053): 169 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Chức danh Máy trưởng hạng Nhất: 7 chỉ tiêu;

+ Chức danh Máy trưởng hạng Nhì: 21 chỉ tiêu;

+ Chức danh Máy trưởng hạng Ba: 01 chỉ tiêu;

+ Chức danh Máy hai hạng Nhì: 8 chỉ tiêu;

+ Chức danh Máy hai hạng Ba: 4 chỉ tiêu;

+ Chức danh Thợ máy: 30 chỉ tiêu;

+ Chức danh Thủy thủ: 44 chỉ tiêu;

+ Chức danh Huấn luyện viên chó nghiệp vụ: 54 chỉ tiêu.

1. Các đơn vị tuyển dụng đối với lực lượng thuyền viên (11 đơn vị):

Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

2. Các đơn vị tuyển dụng đối với huấn luyện viên chó nghiệp vụ (20 đơn vị):

Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

(Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo phụ lục đính kèm).

III. ĐIỀU KIỆN VỀ TRÌNH ĐỘ THÍ SINH DỰ TUYỂN

1. Về trình độ đào tạo

1.1. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan - 08.052) và Trung cấp trở lên (đối với ngạch Nhân viên hải quan - 08.053), không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của chức danh tương ứng với ngạch đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự thi tuyển công chức phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm là chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của chức danh tương ứng với ngạch đăng ký dự tuyển tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.

1.2. Đối với bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định.

1.3. Lưu ý: trường hợp có tên chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bng điểm bao gồm tên chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự tuyển thì cũng được xem xét để tham gia thi tuyển, ví dụ:

Chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự tuyển

Chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng hoặc bảng điểm

“Điều khiển tàu biển”

“Vận hành, Điều khiển tàu biển” hoặc “Điều khiển tàu biển, tàu thuyền”

“Máy tàu thủy”

“Vận hành, sửa chữa Máy tàu thủy” hoặc “Máy tàu thủy dân dụng”

2. Về trình độ tin học, ngoại ngữ

- Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052):

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đối với ngạch Nhân viên hải quan (08.053): Không yêu cầu.

3. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của các chức danh

Ngoài trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của các ngạch tương ứng, người dự tuyển cần phải có chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển, cụ thể như sau:

- Chức danh Thuyền trưởng hạng Nhìcó giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng từ hạng Nhì trở lên.

- Chức danh Thuyền trưởng hạng Ba: có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng từ hạng Ba trở lên.

- Chức danh Phó Thuyền trưởng hạng Ba: có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ hạng Ba trở lên.

- Chức danh Phó Thuyền trưởng hạng Tư: có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ hạng Tư trở lên.

- Chức danh Máy trưởng hạng Nhất: Có bằng Máy trưởng hạng Nhất.

- Chức danh Máy trưởng hạng Nhì: Có bằng Máy trưởng từ hạng Nhì trở lên.

- Chức danh Máy hai hạng Nhì: Có bằng Máy hai từ hạng Nhì trở lên.

- Chức danh Máy hai hạng Ba: Có bằng Máy hai từ hạng Ba trở lên.

- Chức danh Thợ máy: có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo hạng.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hải quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bản chụp (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) gồm: văn bằng tốt nghiệp, bng điểm học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp); văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi ngoại ngữ, tin học: Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm theo bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ; tục công nhận văn bằng theo quy định.

c) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại mục 2, phần I, Thông báo này (Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng).

d) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận (là thí sinh dự tuyển).

Lưu ý:

- Người dự tuyển không phải nộp các loại giấy tờ như Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh (trừ trường hợp hướng dẫn tại mục 2, phần I, Thông báo này) và không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển.

- Tất cả hồ sơ nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không hợp lệ

2. Hồ sơ trúng tuyển

Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 16, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên đã kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển để Tổng cục Hải quan thẩm tra, xác minh bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ hồ sơ dự tuyển, hồ sơ trúng tuyển công chức của người trúng tuyển, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ đối tượng ưu tiên theo hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không đúng quy định, vi phạm tiêu chuẩn chính trị của công chức hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ công chức theo quy định tại khoản 1, điều 9, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển khai thác mẫu phiếu đăng ký dự tuyển trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu.

- Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc: từ 08 giờ 00 ngày 16/5/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/5/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: thí sinh tự mình đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các địa điểm sau: trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan và trụ sở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng nêu tại Thông báo này.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký rõ với cán bộ tiếp nhận tại nơi nộp hồ sơ (hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại).

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ nộp lệ phí dự thi khi đi tham dự thi vòng 1.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức đối với lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ được thực hiện theo 02 vòng thi:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy gồm 3 phần thiđối với các ngạch như sau:

a) Phần I: Kiến thức chung:

Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052) và ngạch nhân viên hải quan (08.053): gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thuộc tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thời gian thi 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ:

- Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052): tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút; nội dung thi: tiếng Anh tương đương trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với ngạch Nhân viên hải quan (08.053): Không yêu cầu thi.

c) Phần III: Tin học:

- Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052): gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút; nội dung thi: theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với ngạch Nhân viên hải quan (08.053): Không yêu cầu thi.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức thi: phỏng vấn

b) Nội dung thi:

b1) Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052):

- Chức danh Thuyền trưởng Phó Thuyền trưởng các ngạch:

+ Kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về Hải quan.

+ Hiểu biết, kỹ năng về chỉ huy, điều khiển tàu, đáp ứng kịp thời các hoạt động tuần tra, kiểm soát; trấn áp, truy đuổi, bắt giữ phương tiện vi phạm trên biển; tổ chức quản lý, điều khiển tàu đảm bảo an toàn người và phương tiện theo quy định.

b2) Đối với ngạch Nhân viên hải quan (08.053):

- Chức danh Máy trưởng, Máy hai các ngạch:

+ Kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về Hải quan.

+ Hiểu biết, kỹ năng điều hành, quản lý, vận hành hệ thống máy tàu và bộ phận thợ máy; đảm bảo an toàn kỹ thuật hệ thống máy, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của tàu.

- Chức danh Thợ máy:

+ Kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về Hải quan.

+ Hiểu biết, kỹ năng vận hành máy, điện tàu, khai thác, sử dụng, bảo quản các thiết bị trên tàu đảm bảo máy tàu luôn hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu công tác.

- Chức danh Thủy thủ:

+ Kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về Hải quan.

+ Hiểu biết, kỹ năng về điều khiển, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng tàu.

- Chức danh Huấn luyện viên chó nghiệp vụ:

+ Kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảngchính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về Hải quan.

+ Hiểu biết, kỹ năng về nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ trong công tác kiểm soát hải quan.

b3) Thang điểm: 100 điểm. Cơ cấu điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quy định.

b4) Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút.

(Có Nội dung thi theo các chức danh dự tuyển kèm theo Thông báo này).

2. Xác định trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng vớđiểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

- Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển:

+ Vòng 1: thi trắc nghiệm trên giấy môn Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, dự kiến 01 ngày: 11/6/2022.

+ Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến 03 ngày: từ ngày: 16/7 - 18/7/2022.

- Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển: TP. Hà Nội.

- Hội đồng thi tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn) và website của Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thí sinh đăng ký dự tuyển. Tổng cục Hải quan không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Lưu ý:

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, đủ các giấy tờ theo quy định và trực tiếp người dự tuyển nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp).

- Thí sinh đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm thi tuyển và kết quả thi tuyển chính thức tại Website của Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn và website của Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thí sinh đăng ký dự tuyển.

- Liên hệ:

+ Số điện thoại của Hội đồng thi tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2022: 024.39440833

+ Liên hệ qua Phòng Tổ chức cán bộ/bộ phận Tổ chức cán bộ của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

VII. NỘI DUNG KHÁC

1. Sau khi được tuyển dụng vào các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

- Công chức trúng tuyển vào các vị trí, chức danh đối với lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên có nghiệp vụ sẽ bố trí vào các đơn vị đã đăng ký dự tuyển và yêu cầu cam kết công tác lâu dài tại vị trí đăng ký dự tuyển, thời gian công tác theo quy định của Tổng cục Hải quan.

- Đối với công chức trúng tuyển vào làm huấn luyện viên chó nghiệp vụ mà chưa qua đào tạo sơ cấp huấn luyện viên chó nghiệp vụ thì trong thời gian tập sự phải hoàn thành chứng chỉ sơ cấp huấn luyện chó nghiệp vụ, sau đó mới chính thức bổ nhiệm ngạch. Trong trưng hợp không đáp ứng yêu cầu khóa học và không được cấp chứng chỉ sơ cấp huấn luyện chó nghiệp vụ thì sẽ hủy quyết định tuyển dụng.

2. Tổng cục Hải quan không tổ chức ôn thi đối với kỳ thi tuyển công chức này.

Tổng cục Hải quan đã quán triệt, phổ biến và đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan không tổ chức ôn thi hoặc tham gia hướng dẫn ôn thi công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2022. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai kỳ thi tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2022 tổ chức ôn thi hoặc tham gia hướng dẫn ôn thi công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2022 dưới mọi hình thức.

Tổng cục Hải quan thông báo./.

 [FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.