Open navigation

Công văn 676/GSQL-GQ2 ngày 17/05/2023 Hướng dẫn thủ tục hải quan của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 561/HQĐNg-GSQL ngày 07/4/2023 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về vướng mắc về thủ tục hải quan của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp.”

Tại khoản 2 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 của Chính phủ quy định: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Thương mại.”

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại quy định: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”

Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, trường hợp xác định thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.