Open navigation

Công văn 47362/CTHN-TTHT ngày 05/07/2023 Hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47362/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng

Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Việt Hải 
(Địa chỉ: 51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0101059747)

Trả lời công văn số 01-2023/CV đề ngày 09/6/2023 của Công ty TNHH thương mại Việt Hải (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/19/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi  trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

a) Khai thuế giá trị gia tăng, của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án đầu tư.

b) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

…”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế, hướng dẫn các trường hợp phân bổ thuế GTGT như sau:

Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp được phân bổ:

...b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê nhà xưởng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT riêng cho cơ quan thuế nơi có hoạt động cho thuê nhà xưởng mà kê khai thuế GTGT chung với hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp và nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, không phải phân bổ thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh này.

2. Trường hợp Chi nhánh không phải là bên cho thuê nhà xưởng theo quy định của pháp luật thì không phải là người nộp thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng này. Đề nghị Chi nhánh căn cứ tình hình thực tế phát sinh và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh để được hướng dẫn cụ thể.

3. Nội dung vướng mắc về đối tượng đứng tên bên cho thuê trong hợp đồng thuê nhà xưởng không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động phát sinh để ký hợp đồng theo quy định.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định pháp luật thuế và căn cứ thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục Thuế quận Ba Đình để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thương mại Việt Hải biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT quận Ba Đình;
 - Phòng NVDTPC; 

- Website Cục Thuế; 
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.