Open navigation

Công văn 204/TCTS-KTTS ngày 23/02/2023 Thay đổi tên khoa học của cá cờ ấn độ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/TCTS-KTTS

V/v thay đổi tên khoa học của cá cờ ấn độ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tổng cục Thủy sản nhận được thông báo của Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm liên bang, nước Cộng Hòa Liên bang Đức về việc áp dụng tên khoa học mới đối với Cá cờ ấn độ (Makaira indica), cụ thể như sau:

Tổ chức nghề cá thế giới (FAO) đã thay đổi tên khoa học của loài Cá cờ ấn độ có tên khoa học cũ Makaira indica thành tên khoa học mới là Istiompax indica.

Để đảm bảo việc sử dụng tên khoa học mới của loài Cá cờ ấn độ trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (CC) đúng theo quy định mới của FAO và các nước nhập khẩu, Tổng cục Thủy sản đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông báo thay đổi trên đến các doanh nghiệp thành viên nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Thủy sản trân trọng thông báo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Trần Đình Luân (để b/c);
- PTCT Nguyễn Quang Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, KTTS (60 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN
 Nguyễn Văn TrungPHỤ LỤC MẪU DANH SÁCH TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Công văn số 204/TCTS-KTTS ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Tổng cục Thủy sản)

1. Mẫu tổng hợp danh sác tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp

DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Kèm theo Công văn số /,,,,, ngày tháng …. năm 2022 của …..)

TT

Số đăng  AA..-TS

Tên Chủ tàu

Số Giấy phép khai thác

Chiều dài (m)

Lý do đề nghị đưa vào

không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn trên 10 (không đi khai thác)

Không duy trì tín hiệu giám sát hành trình từ 6 giờ trở lên nhưng không báo vị trí

Vi phạm quy định về khu vực cấm thủy sản, vùng khai thác thủy sản

vi phạm vùng biển nước ngoài nhưng chưa bị bắt giữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mẫu tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Kèm theo Công văn số /,,,,, ngày tháng …. năm 2022 của …..)

TT

Số đăng ký AA..-TS

Tên Chủ tàu

Số Giấy phép khai thác

Chiều dài

(m)

Lý do đề nghị đưa ra

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.