Open navigation

Công văn 7952/BCT-CN ngày 12/12/2022 Xác định chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7952/BCT-CN

V/v xác định chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Trả lời Văn bản số 6372/UBND-KT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của quý UBND tỉnh về việc hướng dẫn xác định chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp đối với quặng Bauxit Laterit trên địa bàn tỉnh, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Hiện tại, Việt Nam có 02 nhà máy sản xuất alumin từ quặng bauxit laterit thành sản phẩm alumin và hydrat do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm Chủ đầu tư tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Tại tỉnh Đắk Nông, Nhà máy sản xuất alumin chính thức đi vào vận hành từ năm 2017.

- Các sản phẩm alumin và Hydroxit nhôm (hydrat) do TKV sản xuất đều là các sản phẩm được chế biến sâu ở quy mô công nghiệp tại các nhà máy bng công nghệ hiện đại, tiên tiến, không phải là khoáng sản theo giải thích từ ngữ của Luật Khoáng sản và đang được áp thuế của nhóm sản phẩm công nghiệp theo Biểu thuế xuất nhập khẩu có mã HS lần lượt là 2818.20.00 và 2818.30.00, thuộc Chương 28, Phn VI - Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, không thuộc danh mục các khoáng sản thuộc phần V (bao gồm các Chương 25, 26, 27 của Biểu thuế xuất nhập khẩu) và đã Bộ Công Thương đưa ra khỏi danh mục tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu tại Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định về xuất khẩu khoáng sản (thay thế Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương).

- Đối với việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm alumin và hydrat tại Công ty Nhôm Đắk Nông, theo quy định tại Khoản d, Điều 1, Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định Cục Thuế các tỉnh, thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản căn cứ đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm để xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên và Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên, chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh để xác định chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên (bauxit Laterit) thành sản phẩm công nghiệp (alumin và hydrat) trên địa bàn Tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, gửi UBND tỉnh Đắk Nông để nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cac Bộ: TC, TNMT;
- TKV;
 - Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



 Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.