Open navigation

Công văn 4625/TCHQ-GSQL ngày 06/09/2023 Hàng hóa thuộc diện áp dụng thuế chống bán phá giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4625/TCHQ-GSQL

V/v hàng hóa thuộc diện áp dụng thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ;
(Đ/c: đường số 8, KCN Trảng ng, TX Trng Bàng, tỉnh Tây Ninh)
- Công ty Cổ phần hóa dầu và xơ sợi Việt Nam.
(Đ/c: Lô CN5.5A, KCN Đình Vũ, P. Đồng Hi 2, Q. Hi An, TP. Hi Phòng)

Trả lời Đơn đề nghị hỗ trợ của các công ty về vướng mắc trong việc triển khai Quyết định áp thuế chng bán phá giá (CBPG), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mc về thuế CBPG đối với loại hình nhập khu tại chỗ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 944/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2022 hướng dẫn Cục Hi quan tỉnh Bình Dương thực hiện (đính kèm công văn). Theo đó, “trường hợp doanh nghiệp nhập khu tại ch mt hàng sợi dài có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a thì áp dụng thuế CBPG theo Quyết định 2302/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra C/O để xác định đi tượng áp dụng thuế CBPG. Trường hợp người khai hi quan không nộp chứng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa đ cơ quan hải quan kiểm tra xác định đối tượng chịu thuế CBPG thì áp dụng thuế CBPG theo quy định tại Quyết định số 2080/QĐ-BCT, Quyết định số 2302/QĐ-BCT là 54.9%.

Việc cấp C/O đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Đề nghị Công ty liên h với Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khu) để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Công ty được biết, thực hiện./

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT
, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.