Open navigation

Công văn 1354/GSQL-GQ4 ngày 24/08/2023 Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/GSQL-GQ4

V/v vướng mc CTCNXXHH trong EVFTA

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2159/HQTPHCM-GSQL đề ngày 27/7/2023 của Cục Hải quan Tp H Chí Minh nêu vướng mc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Thông tin mã HS hàng hóa:

Theo thông báo của Hải quan châu Âu, cơ quan hải quan có thể tra cứu được thông tin về nhà xuất khẩu (như tên công ty, địa ch, công ty sản xuất hay công ty thương mại), danh sách hàng hóa,...trong trường hợp nhà xuất khẩu đồng ý ph biến thông tin này trên trang điện tử của Liên minh châu Âu. Theo đó, trong một số trường hợp chỉ có thông tin về mã số REX, thời hạn hiệu lực của mã số REX được công b và danh sách hàng hóa (nếu có) là thông tin tham khảo. Vì vậy, trong trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa, người xuất khẩu có mã số REX chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa không nằm trong danh sách này không phải là lý do đ từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Nội dung khai báo tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Đối với vướng mc về trường hợp này, Tng cục Hi quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền của Liên minh châu Âu và sẽ có hướng dn thực hiện khi nhận được kết quả xác minh từ cơ quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hi quan trả lời để đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, G
Q4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.