Open navigation

Công văn 1458/GSQL-GQ1 ngày 14/09/2023 Kiểm tra chất lượng máy thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/GSQL-GQ1

V/v KTCL máy, thiết bị dùng trong ngành NNPTNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2281/HQTPHCM-GSQL ngày 8/8/2023 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 6675/HQHP-GSQL ngày 26/7/2022 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc kiểm tra chất lượng “Máy, thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn” thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phản ánh Tổng cục Hải quan chưa có công văn trả lời vướng mắc của đơn vị tại công văn số 996/HQTPHCM-GSQL

Ngày 28/6/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 2538/TCHQ-GSQL trao đổi vướng mắc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 05/7/2022, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 573/KTHT-CĐ phúc đáp công văn số 2538/TCHQ-GSQL dẫn trên. Theo đó, Cục GSQL về Hải quan đã có công văn số 1007/GSQL-GQ1 ngày 15/7/2022 phổ biến công văn số 573/KTHT-CĐ dẫn trên để Cục Hải quan tỉnh, thành phố (trong đó có Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) biết, thực hiện.

2. Về vướng mắc liên quan đến cơ quan kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị dùng trong nông nghiệp

Theo quy định tại điểm 2b, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì đối với với hàng hóa nhóm 2, việc công bố hợp quy dựa trên Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (nhóm 2b); khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan Bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP để được thông quan theo quy định.

Theo khoản 15, 16 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cơ quan kiểm tra chất lượng là cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ các quy định dẫn trên thì cơ quan kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) để thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.