Open navigation

Công văn 4999/TCT-CS ngày 08/11/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4999/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Ông Lê Đông Nhật.
(Đ/c: S 25/49/25 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được Đơn PAKN số 20230731.0059 và 20230805.0038 của ông Lê Đông Nhật về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót.

Căn cứ quy định trên, trường hợp xuất hàng hóa dưới hình thức hoàn trả hàng hóa thì sử dụng hóa đơn theo quy định nêu trên.

Ngày 29/08/2023, Bộ Tài chính có công văn số 9206/BTC-TCT lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sắp tới.

Tổng cục Thuế có ý kiến để ông Lê Đông Nhật được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị: VP, KK, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.