Open navigation

Công văn 2311/BYT-ATTP ngày 26/04/2016 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan

BỘ Y TẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/BYT-ATTP

V/v ban hành Danh Mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 4390/BTC-TCHQ ngày 01/4/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh Mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Về Danh Mục các sản phẩm thực phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (Danh Mục):

Thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành, Bộ Y tế đã xây dựng “Danh Mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế” bao gồm cả thực phẩm và gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính thực hiện xác định mã số hàng hóa phù hợp với Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Công văn số 9531/BYT-KHTC ngày 31/12/2014).

Riêng về danh Mục thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chủ động xây dựng và gửi “Danh Mục các sản phẩm thực phẩm thuộc diện quản lý của Bộ Y tế” tới Cục Giám sát quản lý về hải quan kèm theo Công văn số 1573/ATTP-PC ngày 08/7/2014. Danh Mục này liệt kê chi Tiết các dòng hàng thuộc 09 sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Về việc phối hợp trong rà soát và áp mã Danh Mục các sản phẩm thực phẩm thuộc diện quản lý của Bộ Y tế:

Sau khi gửi Danh Mục, Cục An toàn thực phẩm và Cục Giám sát quản lý về hải quan đã phối hợp rà soát từ năm 2014 đến nay qua nhiều lần họp trực tiếp và trao đổi văn bản.

Để nhanh chóng hoàn thiện việc áp mã số HS, từ ngày 01/10/2015 đến ngày 03/10/2015, Cục An toàn thực phẩm đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Tổng cục Hải quan rà soát, chuẩn hóa mã số đối với Danh Mục nói trên. Theo thông báo tại Công văn số 1174/GSQL-GQ1 ngày 06/10/2015 của Cục Giám sát quản lý về hải quan, hiện nay đã áp mã được Khoảng 500 dòng hàng và còn lại 400 dòng hàng chưa áp được mã số ở cấp độ 8 chữ số.

Để tiếp tục phối hợp rà soát và áp mã số cho Danh Mục, gần đây nhất, Cục An toàn thực phẩm đã gửi Tổng cục Hải quan Công văn số 7110/ATTP-PC ngày 20/11/2015 và Công văn số 8125/ATTP-PC ngày 23/12/2015 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được công văn trả lời về kết quả thực hiện áp mã số.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, chậm nhất trong 10 ngày làm việc, Bộ Tài chính sẽ chuyển lại Danh Mục kèm mã số hàng hóa để Bộ Y tế công bố. Vì vậy để tránh ách tắc cho doanh nghiệp, Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Tài chính nhanh chóng áp mã số HS cho danh Mục Bộ Y tế đã gửi để Bộ Y tế có căn cứ công bố Danh Mục.

3. Về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định.

Đối với hàng hóa nhập khẩu không sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm, doanh nghiệp cần làm việc với cơ quan chức năng để làm thủ tục nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế. Kính đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để hoàn thành Danh Mục kèm mã số HS theo quy định.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục An toàn thực phẩm (để thực hiện);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để tổng hợp);
 - Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thanh Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.