Open navigation

Công văn 24609/CT-HTr ngày 27/04/2016 Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc mua bản quyền phần mềm ứng dụng của nhà thầu nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24609/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Truyền thông Alpha
Địa chỉ: Số 231 đường Hồng Hà, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
MST: 0100369104

Trả lời công văn số 01/ALPHA ngày 16/03/2016 của Công ty TNHH Truyền thông Alpha hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

“Điều 4. Đi tượng không chịu thuế GTGT

21. Chuyn giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyn nhượng quyn sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyn giao công nghệ, chuyn nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyn giao máy móc, thiết bị thì đi tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyn giao, chuyn nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về người nộp thuế.

+ Tại Điều 4 quy định về người nộp thuế:

“Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài”.

+ Tại khoản 3 Điều 7 quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

“Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa đim tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ th như sau:

- Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyn giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyn sử dụng, chuyn giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phm; chuyn giao quyn sở hữu công nghiệp; chuyn giao công nghệ, bản quyn phn mm)...”.

+ Tại khoản 2 Điều 13 quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

+ Đối với Thu nhập bản quyền: 10%”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hp đồng với nhà thầu nước ngoài để nhà thầu nước ngoài cung cấp bản quyền phần mềm ứng dụng, phần mềm này nằm trong nhóm phần mềm truyền thông đa phương tiện thuộc danh mục sản phẩm phần mềm được quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin & Truyền thông và Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài theo quy định.

+ Về thuế GTGT: Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Về thuế TNDN: Công ty kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu đối với thu nhập bản quyền là 10% theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Truyền thông Alpha được biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phòng Kiểm tra thuế số 
4;
- Phòng Pháp chế;
 - Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.