Open navigation

Công văn 1895/TCT-DNL Kê khai thuế đối với cước kết nối dịch vụ viễn thông


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1895 / TCT - DNL

V/v: kê khai thuế đối với cước kết nối dịch vụ viễn thông

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Tập đoàn viễn thông Quân đội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 370A / VTQĐ - TCKT của Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) đề nghị được tiếp tục thực hiện công văn số 4866 / TCT - CS hướng dẫn về kê khai thuế GTGT đối với cước kết nối dịch vụ viễn thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 35 / 2011 / TT - BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với cước dịch vụ kết nối viễn thông như sau:

“Hàng tháng, sau khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập hóa đơn GTGT và thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành. Thời hạn hoàn thành việc đối soát thực hiện theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.”

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Viettel căn cứ dữ liệu về cước các cuộc gọi phát sinh giữa các doanh nghiệp viễn thông đo được trên tổng đài của Viettel để tạm xác định doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì sau khi hoàn thành việc đối soát với các doanh nghiệp viễn thông khác (chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông) Viettel thực hiện lập hóa đơn GTGT đối với cước kết nối dịch vụ viễn thông, thực hiện điều chỉnh doanh thu, chi phí và thực hiện khai thuế GTGT của dịch vụ này theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 35 / 2011 / TT - BTC về thuế GTGT đối với cước dịch vụ kết nối viễn thông và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn viễn thông quân đội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: PC, CS, KK;

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.