Open navigation

Công văn 6307/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tên miền internet (doman


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6307/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP GMO Runsystem

(Địa chỉ: Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) MST: 0101659906


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số ngày 25/12/2016 của Công ty CP GMO Runsystem hỏi về thuế suất thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với tên miền internet (doman.com), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


+ Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:


  • Tại Điều 2 Chương I quy định:


    “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.


  • Tại Điều 11 mục 1 Chương II quy định:


“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”


+ Căn cứ khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định nguyên tắc lập hóa đơn:


“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”


+ Căn cứ điểm 1 Điều 1 Chương I; Điều 6, Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

Điều 1. Đối tượng áp dụng


Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):


1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.


Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT


1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), bao gồm:


Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN


1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).


Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau: Trường hợp Công ty CP GMO Runsystem có ký Hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài nhập khẩu tên miền internet để thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet tại Việt Nam thì khi Công ty nhập khẩu tên miền internet trên Công ty phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.


Trường hợp Công ty CP GMO Runsystem thực hiện bán/ chuyển nhượng tên miền internet trong nước thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% đối với việc bán/chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet nêu trên.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP GMO Runsystem được biết và thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.