Open navigation

Công văn 1613/TCHQ-TXNK Thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón axit super humic


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1613 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế GTGT mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP đầu tư Hợp Trí.

(Đường số 8 - Lô B14 - KCN Hiệp Phước - Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  03 / HT / 201601  ngày 11/01/2016 của Công ty CP đầu tư Hợp Trí đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phân bón axit super humic. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hỗn hợp axit humic và các hợp chất vô cơ khác thuộc mã số 3824.90.99, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 4 Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số  71 / 2014 / QH13  ngày 26/11/2014, khoản 1 Điều 3 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số  40 / 2010 / TT - BNNPTNT  ngày 29/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì mặt hàng phân bón lá Hợp trí SUPER-HUMIC (thành phần: Acid Humic: 70%; độ ẩm: 20%) do Công ty CP đầu tư Hợp Trí nhập khẩu từ Trung Quốc có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng phân bón lá Hợp trí SUPER-HUMIC (thành phần: Acid Humic: 70%; độ ẩm: 20%) do Công ty CP đầu tư Hợp Trí nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP đầu tư Hợp Trí biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ các tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Vụ Chính sách thuế (BTC);

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Tổng cục Thuế;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.