Open navigation

Công văn 935/TCT-CS Chính sách miễn thuế GTGT và TNDN đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  935 / TCT - CS 

V/v: thuế GTGT, thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  455 / CT - TTr2  ngày 19/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vướng mắc về chính sách miễn thuế GTGT và TNDN đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến nhất trí của Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 3 Nghị định số  60 / 2012 / NĐ - CP  ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số  29 / 2012 / QH13  về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;


Căn cứ Điều 4 Nghị định số  204 / 2013 / NĐ - CP  ngày 05/2/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014;


Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp Công ty TNHH Phát Phong Phú ký hợp đồng với khách hàng để cung ứng suất ăn ca cho công nhân trong các năm 2012, 2013, 2014, hợp đồng có cam kết thực hiện bình ổn giá, Cục thuế qua kiểm tra thấy Công ty TNHH Phát Phong Phú có cam kết giữ ổn định mức giá cung ứng suất ăn ca trong các năm 2012, 2013, 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề (mức giá năm 2014 không cao hơn mức giá năm 2013, mức giá năm 2013 không cao hơn mức giá năm 2012, mức giá năm 2012 không cao hơn mức giá năm 2011) và Công ty có công khai niêm yết giá cung ứng suất ăn ca cho công nhân tại trụ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý nêu tại công văn số  455 / CT - TTr2  ngày 19/1/2016 của Cục Thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC- BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.