Open navigation

Công văn 364/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  364 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.


Trả lời công văn số  467 / HQĐNa - GSQL  ngày 10/3/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị xác minh chữ ký trên C/O mẫu E163306017700001 cấp ngày 18/1/2016 và E163306017700002 cấp 1/2/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.