Open navigation

Công văn 519/BHXH-CST In thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 519/BHXH-CST
V/v in thẻ BHYT theo mẫu mới

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Các đơn vị quản lý người tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); Kế hoạch số 349/KH-BHXH ngày 08/02/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc in, cấp thẻ BHYT mẫu mới như sau:

1. Từ ngày 11/02/2022, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện in, cấp thẻ BHYT mẫu mới theo quy định tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH đối với các trường hợp:

- Cấp thẻ BHYT cho người mới tham gia lần đầu.

- Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.

2. Thẻ BHYT mẫu mới có một số thay đổi như sau:

- Thẻ BHYT mẫu mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam do Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký (mẫu thẻ BHYT cũ dấu phiên hiệu của BHXH Thành phố do Giám đốc BHXH Thành phố ký); mã số trên thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã thẻ BHYT hiện hành); không thể hiện địa chỉ người tham gia, chỉ thể hiện nơi cấp, đổi thẻ BHYT; mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống; còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ BHYT cũ.

- Mẫu thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH:

Mặt trước

Mặt sau

3. Thẻ BHYT (mẫu cũ) đã được cấp trước ngày 11/02/2022 vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh BHYT; thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh BHYT; người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị quản lý người tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố để phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (qua Phòng Cấp sổ, thẻ, số điện thoại: 028.39979039-1623 hoặc Phòng Giám định BHYT 2, số điện thoại: 028.39979039-1808) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Thành ủy, HĐND, UBND TP (để b/c);
- Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH (để p/h);
- UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện;
- Người tham gia BHYT (để áp dụng);
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH TP.Thủ Đức, quận, huyện (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, CST(Trung).

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.