Open navigation

Công văn 3366/VPCP-KTTH ngày 31/05/2022 Xử lý hồ sơ trình phê duyệt đầu tư bổ sung vốn điều lệ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/VPCP-KTTH

V/v xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung VĐL của các DN 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 771/UBND-KT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2023 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 641/UBND-KT ngày 07 tháng 3 năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể các Cơ quan đại diện chủ sở hữu (CQĐDCSH) là Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... thực hiện thống nhất về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (VĐL) đang hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, hoàn thành trước 20 tháng 6 năm 2022, trong đó cần hướng dẫn thực hiện rõ đối với nội dung sau:

Việc thẩm định, đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của CQĐDCSH, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của pháp luật theo các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 10 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 2 NĐ 140/2020/NĐ-CP). Kết quả thm định, đánh giá và đề xuất phải được tổng hợp đầy đủ vào Tờ trình Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (gồm: phạm vi, trường hợp được đầu tư bổ sung VĐL, tính đầy đủ của hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ, mức VĐL xác định lại và nguồn đầu tư bổ sung VĐL...), kèm theo văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp có đầy đủ các nội dung nêu trên. CQĐDCSH chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, nội dung, số liệu, kết quả thẩm định và đề xuất.

2. Đối với các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bình Thuận tại các văn bản nêu trên, Bộ Tài chính rà soát hồ sơ (gửi kèm theo) để hướng dẫn hai địa phương bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo tại điểm 1 nêu trên trước 05 tháng 6 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm theo hồ sơ trình số 771/UBND-KT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình và hồ sơ trình số 641/UBND-KT ngày 07 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận đến Bộ Tài chính)


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
 - VPC
P: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, ĐMDN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KT
TH (2)LV.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.