Open navigation

Công văn 150/TCQLTT-CSPC ngày 28/01/2022 Quản lý kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
 THỊ TRƯỜNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/TCQLTT-CSPC

V/v quản lý, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường,

Để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh), Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường tăng cường triển khai công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nội bộ đơn vị và của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình theo cơ chế tự kiểm tra; chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trước thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ của đơn vị và công chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường chỉ đạo, thực hiện kiểm tra hoạt động công vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường trực thuộc theo quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Thông tư số 20/2019/TT-BCT (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 54/2020/TT-BCT); thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xử lý trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường có vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường trước Bộ trưởng, Tổng cục trưởng và trước pháp luật về việc để xảy ra hoặc không kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của công chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp.

3. Văn phòng Tổng cục, các Vụ trực thuộc Tổng cục; các phòng chuyên môn thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra hoạt động công vụ, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chủ động theo dõi, tham mưu người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra đột xuất để ngăn ngừa, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường quán triệt và nghiêm túc triển khai công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành trong hoạt động công vụ và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đặng Hoàng An (để báo cáo);
 - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

- Văn phòng Tổng cục, các Vụ: TTKT
THKHTC, TCCB (để phối hp thực hiện);
- Lưu: VT, CSPC (03).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Trần Hữu Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.