Open navigation

Công văn 24872/CTHN-TTHT ngày 20/04/2023 Kê khai mẫu 05_GTGT

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24872/CTHN-TTHT

V/v kê khai mẫu 05/GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)
(Địa chỉ: Tầng 5-6, Số 21 Cát Linh
, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0102385623)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn 86/2012/CV-MIC ngày 31/31/2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về kê khai mẫu 05/GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế

+ Tại khoản 1 Điều 13 hướng dẫn các trường hợp phân bổ thuế GTGT như sau:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp được phân bổ:

a) Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;

b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

d) Đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

3. Khai thuế, nộp thuế;

c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

5. Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư như sau:

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân (MIC) đội có trụ sở chính tại Hà Nội, phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình tại nhiều tỉnh, thành phố khác nơi Công ty đóng trụ sở chính không phải là hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành thì Công ty không phải khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo tờ khai mẫu số 05/GTGT với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT8;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.