Open navigation

Công văn 3829/TCT-CS ngày 17/10/2022 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3829/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH NamLee International.
(Địa chỉ: Lô CN6, Cụm CN Long Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 3008/CV-NL ngày 30/8/2022 của Công ty TNHH NamLee International về vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 17 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định nêu trên, người bán có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo văn bản của Công ty TNHH NamLee International, ngày 19/8/2022 Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có công văn số 4740/CTTBI-TTK1 trả lời Công ty TNHH NamLee International, đã xác định ngày 09/8/2022 Công ty cổ phần may Tiến Hưng (là người bán) đã lập hóa đơn điện tử ghi tên người mua là Công ty TNHH NamLee International, hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã.

Do phương thức gửi và giao nhận hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa hai bên, theo công văn của Công ty Nam Lee thì không rõ hai bên đã thỏa thuận gửi và giao nhận hóa đơn điện tử như thế nào. Vì vậy, đề nghị Công ty Nam Lee liên hệ người bán để làm rõ lý do người bán không gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho Công ty. Đồng thời căn cứ thỏa thuận hợp đồng mua bán và quy định pháp luật để giải quyết tranh chấp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH NamLee International được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.