Open navigation

Công văn 2291/TCT-CS ngày 08/06/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37/CTHTI-TTKT3 ngày 05/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 về thẩm quyền quyết định hoàn thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế giá trị gia tăng quy định không hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ.

Theo trình bày của Cục Thuế, vốn điều lệ của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II trên giấy chứng nhận kinh doanh cấp lần đầu là 60 tỷ đồng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 15/6/2018 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 447.487.069.000 đồng.

Trường hợp Công ty thực hiện vay vốn từ công ty mẹ để thực hiện dự án đầu tư nhưng Công ty không đăng ký khoản vay này với Ngân hàng Nhà nước thì đề nghị Cục Thuế lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước về tính hợp pháp của khoản vay nước ngoài này.

Do công văn hỏi của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh không nêu cụ thể hồ sơ hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật thuế GTGT và căn cứ hồ sơ thực tế của người nộp thuế để xem xét xử lý việc hoàn thuế GTGT theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK, PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.