Open navigation

Công văn 3277/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3277/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35062/CTHN-TTKT1 ngày 22/5/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN của chi nhánh phụ thuộc tại Bắc Ninh đối với Công ty CP Santomas Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN;

- Căn cứ quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về Luật thuế TNDN;

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà rà soát cụ thể đối với trường hợp Công ty được thành lập năm 2007 có trụ sở và nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; đến năm 2016, Công ty thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Santomas Bắc Ninh được thành lập dưới hình thức chi nhánh Công ty tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh không cùng thuộc địa bàn với dự án đầu tư đang hoạt động tại Hà Nội để xác định việc áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Bắc Ninh theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Theo quy định của pháp luật thuế TNDN thì thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Việc lựa chọn hưởng ưu đãi đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên không đủ 12 tháng chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới. Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.