Open navigation

Công văn 8554/VPCP-QHQT ngày 01/11/2023 Xây dựng danh sách ứng viên tham gia Hội đồng chuyên gia theo quy định của Hiệp định Thương mại tự

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8554/VPCP-QHQT

V/v xây dựng danh sách ứng viên tham gia Hội đồng chuyên gia theo quy định của Hiệp định EVFTA và UKVFTA

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số: 6250/TTr-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 và 6898/BCT-PC ngày 05 tháng 10 năm 2023 về việc xây dựng danh sách ứng viên tham gia Hội đồng chuyên gia theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển bền vững Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc xây dựng danh sách ứng viên tham gia Hội đồng chuyên gia theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển bền vững Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách ứng viên nêu trên trên cơ sở đáp ứng đúng các tiêu chí lựa chọn và đã được các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan đồng ý; trao đổi và thống nhất với phía Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh theo quy định của Hiệp định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: CA, NG, TP, TNMT, NNPTNT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
 - Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.